Eesti Taekwondo Föderatsiooni põhikiri
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Taekwondo Föderatsioon (edaspidi Föderatsioon) on avalikes huvides
mittetulundusühinguna tegutsev heategevuslik vabatahtlik ühendus, mille eesmärgid ja
põhitegevus on suunatud spordi ja liikumisharrastuse, eelkõige taekwondo
harrastamisele ja selleks tingimuste loomisele. Föderatsioon ühendab spordi vastu huvi
tundvaid ja taekwondoga tegelevaid või selle spordiala arendamisest ning toetamisest
huvitatud juriidilisi isikuid.
1.2. Föderatsioon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja teistest
õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
1.3. Majandustegevuse kaudu tulu saamine ei ole Föderatsiooni eesmärk ega
põhitegevus. Föderatsiooni tulu kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks,
tulu liikmete vahel ei jaotata.
1.4. Föderatsioon on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.
1.5. Föderatsioonil on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise
ainuõigus.
1.6. Föderatsiooni asukoht on Tallinna linn.
1.7. Föderatsioon on asutatud 07. november 1996.a.
2. peatükk
EESMÄRGID JA TEGEVUS
2.2. Föderatsiooni tegevuse eesmärkideks on sportimiseks ja vaba aja veetmiseks
soodsate tingimuste loomine, taekwondo viljelemine ja arendamine liikumisharrastusest
võistlusspordini ning Föderatsiooni tegevuse kaudu inimeste elukvaliteedi parandamine ja
ühiskondliku aktiivsuse tõstmine.
2.3. Eesmärkide täitmiseks Föderatsioon:
2.3.1. koondab ja ühendab spordist huvitatud juriidilisi isikuid;
2.3.2. propageerib spordiga tegelemist ja kaasab Föderatsiooni tegevusse taekwondost
huvitatud lapsi ja noori, nende vanemaid ja toetajaid;
2.3.3. arendab aktiivset seltskondlikku tegevust Föderatsiooni raames ning ka väljaspool
Föderatsiooni oma tegevus- ja spordiala toetamiseks;
2.3.4. korraldab kasumit mittetaotleval viisil sportlikku tegevust, organiseerib võistlusi ja
üritusi klubidega, osavõtte võistlustest, määrab Föderatsiooni esindajad erinevateks
võistlusteks nii kodu- kui välismaal, töötab välja võistluste juhendeid, hangib huvilistele
treeninguteks metoodilisi materjale, korraldab koolitusi ja treeninglaagreid, viib läbi
atesteerimisi, palkab võimaluse korral treenerid, autasustab sportlasi, treenereid ja
toetajaid;
2.3.5. korraldab tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks
spordivõistlustest;
2.3.6. arendab koostööd taekwondoga tegelevate klubidega, teiste organisatsioonidega,
kohaliku omavalitsusega, firmadega ja üksikisikutega nii kodu- kui välismaal taekwondo
edendamiseks ning traditsioonide säilitamiseks;
2.3.7. tagab liikmetele, kellele on Föderatsiooni poolt antud kohustused või ülesanded,
samuti Föderatsiooni tegevuses osalevatele isikutele koolitust kohustuste ja ülesannete
täitmiseks või aitab kaasa nende enesetäiendamisele;
2.3.8. autasustab ja stimuleerib spordiliikumise arendamisel silmapaistnud isikuid ja
organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt kehtivatele tingimustele ja korrale;
2.3.9. korraldab põhikirjalise tegevuse kindlustamiseks üritusi, võtab vastu varalisi
annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid Föderatsiooni kasutuses ja omanduses oleva ning
tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning
ennustusvõistlusi, sõlmib sponsor- ja reklaamilepinguid.
3. peatükk
LIIKMED
3.1. Föderatsiooni liikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad
käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt Föderatsiooni tegevuses ja tasuvad liikmemaksu.
3.2. Föderatsiooni liikmeks astumiseks tuleb esitada Föderatsiooni juhatusele kirjalik
avaldus. Uus liige võetakse Föderatsiooni liikmeks vastu, kui üldkoosolekul hääletab uue
liikme vastuvõtu poolt enamus üldkoosolekust osavõtvatest Föderatsiooni liikmetest.
Otsus jõustub koheselt.
3.3. Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse ning
selle tasumise tähtaja liikmetele kinnitab Föderatsiooni üldkoosolek.
3.4. Liikmelisust Föderatsioonis ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega
pärandada.
3.5. Föderatsiooni liikmel on õigus suulise või kirjaliku avalduse alusel Föderatsioonist
välja astuda.
3.6. Liikme võib Föderatsioonist üldkoosoleku häälteenamusega välja arvata, kui ta ei
täida Föderatsiooni põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt Föderatsiooni moraalselt
või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata Föderatsiooni valitud organite ning
juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata Föderatsiooni
liikmemaksu kahe aasta eest.
3.7. Föderatsioonist välja arvatud liikmele tuleb tema Föderatsiooni väljaarvamise otsuse
tegemisest ja selle põhjusest kirjalikult teatada 5 tööpäeva jooksul.
3.8. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu
majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
3.9. Föderatsiooni liikmel on õigus oma liikmelisus peatada. Liikmelisus peatatakse liikme
kirjaliku avalduse alusel.
3.10. Föderatsiooni liikmetel on õigus:
3.10.1. osaleda Föderatsiooni kõigil üritustel ning tegevustes;
3.10.2. kasutada Föderatsiooni poolt loodud sportimistingimusi vastavalt kehtestatud
korrale;
3.10.3. osaleda hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud
Föderatsiooni juhtorganitesse, esindada Föderatsiooni selle juhtorganite volitusel teistes
organisatsioonides ning üritustel;
3.10.4. esitada arupärimisi ja ettepanekuid Föderatsiooni valitavate organite
tegevuse kohta ning saada Föderatsiooni tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
3.10.5. kasutada vastavalt kehtestatud korrale Föderatsiooni sümboolikat ja vara;
3.10.6. Föderatsioonist välja astuda;
3.11. Föderatsiooni liikmed on kohustatud:
3.11.1. Järgima Föderatsiooni põhikirja ning teisi juhtorganite poolt oma pädevuse piires
kehtestatud akte;
3.11.2. harrastama regulaarselt spordiala, millega Föderatsioonis tegeletakse;
3.11.3. osalema üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
3.11.4. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.11.5. kasutama heaperemehelikult ning säästlikult Föderatsiooni vara;
3.11.6. hoidma ja kaitsma Föderatsiooni head nime, seisma Föderatsiooni eesmärkide ja
põhimõtete eest.
3.12. Teisi kohustusi saab liikmetele nende nõusolekul kehtestada Föderatsiooni
üldkoosolek ja Föderatsiooni juhatus.
4. peatükk
JUHTIMINE JA JÄRELEVALVE
Osa I Üldkoosolek
4.1. Föderatsiooni kõrgemaks organiks on Föderatsiooni liikmete üldkoosolek, kus võivad
osaleda kõik Föderatsiooni liikmed.
4.2. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul.
Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva ja
kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ning
päevakord. Päevakorra määrab juhatus. Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku
kutsuma ka siis, kui seda nõuavad Föderatsiooni huvid või nõue üldkoosoleku
kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 3/4
Föderatsiooni liikmete poolt. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras
liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda
samas korras juhatusega.
4.3. Vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist
päevakorda. Iga täiendava küsimuse kohta tuleb esitada põhjendus. Liikmed võivad
üldkoosoleku päevakorra muutmise õigust enne üldkoosolekut kasutada mitte hiljem kui
kolm päeva pärast üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist.
4.4. Kui pärast üldkoosoleku kokkukutsumise teate saatmist päevakorda liikmete nõudel
muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest teatada enne üldkoosoleku toimumist
põhikirjas sätestatud korras. Liikmed ei või üldkoosoleku päevakorra muutmise õigust
kasutada, kui sama koosoleku päevakorda on kirjeldatud õiguse alusel nende ettepanekul
juba üks kord muudetud ja päevakorra muutmisest on liikmetele põhikirjas sätestatud
korras teatatud
4.5. Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib
päevakorda võtta, kui üldkoosolekul osalevad kõik Föderatsiooni liikmed, või vähemalt
3/4 Föderatsiooni liikmete nõusolekul.
4.6. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid Föderatsiooni juhtimise küsimustes, mis ei ole
antud käesoleva põhikirjaga juhatuse (või Föderatsiooni muu organi) pädevusse.
Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.6.1. põhikirja muutmine ja Föderatsiooni eesmärkide muutmine;
4.6.2. Föderatsiooni lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
4.6.3. Föderatsiooni sisseastumismaksu ja liikmemaksude määra ning tasumise tähtaja
kehtestamine;
4.6.4. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.6.5. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.6.6. Föderatsiooni juhatuse liikmete arvu kinnitamine põhikirjas sätestatud alam- ja
ülemmäära arvestades;
4.6.7. Föderatsiooni juhatuse liikmete valimine, Föderatsiooni revidendi (audiitori)
määramine;
4.6.8. juhatuse liikme või revidendiga tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Föderatsiooni esindaja määramine;
4.6.9. Föderatsiooni kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või
asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;
4.7. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki
Föderatsiooni põhikirjast tulenevaid nõudeid ja üldkoosolekul osaleb või on esindatud
vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest.
4.8. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud põhikirjaga sätestatud nõudeid, ei ole
üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus
osalevad või on esindatud kõik Föderatsiooni liikmed.
4.9. Föderatsiooni liiget võib üldkoosolekul esindada teine isik. Esindajale peab olema
antud kirjalik volikiri, mis lisatakse üldkoosoleku protokollile.
4.10. Üldkoosolekut juhatab koosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi
koosolekul vastuvõetud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku
reglemendiga.
4.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab enamus Föderatsiooni
liikmetest või nende esindajatest.
4.12. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid põhikirja muutmise kohta, kui selles osaleb
või on esindatud enamus Föderatsiooni liikmetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu
võetud, kui selle poolt hääletavad vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest või nende
esindajatest.
4.13. Igal Föderatsiooni kuuluval klubil on üks hääl.
4.14. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või
vastutusest, liikme ja Föderatsiooni vahel tehingu tegemist või liikmega õigusvaidluse
pidamist ning selles tehingus või õigusvaidluses Föderatsiooni esindaja määramist või
küsimusi, mis puudutavad liikme juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise
kontrollimist või hindamist. Esindatuse määramisel selle liikme hääli ei arvestata.
4.15. Liige ei saa hääletada, kui tema aktiivne liikmelisus on tema avalduse alusel
ajutiselt peatatud.
4.16. Üldkoosolek protokollitakse. Protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg ja
koht, üldkoosoleku päevakord, hääletustulemused ja vastuvõetud otsused ning muud
üldkoosolekul tähtsust omavad asjaolud. Protokollile kirjutavad alla üldkoosoleku
juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on üldkoosolekust osavõtnute
nimekiri koos igaühe allkirjaga ning üldkoosolekule esitatud kirjalikud ettepanekud ja
avaldused 14 päeva möödumisel üldkoosoleku lõppemisest peab protokoll olema
liikmetele kättesaadav. Liikmel on õigus saada üldkoosoleku protokolli või selle osa
ärakirja.
4.17. Üldkoosoleku otsust võib vastu võtta koosolekut kokku kutsumata. Otsuse
vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab juhatus Föderatsiooni liikmetele
otsuse eelnõu ja määrab kirjaliku vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui seitse
päeva ja pikem kui neliteist päeva. Otsuse eelnõule lisab saatja selgituse projekti kohta
ja põhjenduse, miks otsuse vastuvõtmine on otstarbekas koosolekut kokku kutsumata.
Otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad
kirjalikult kõik Föderatsiooni liikmed. Föderatsiooni liikmed, kes ei saada määratud
tähtajaks kirjalikku vastust, loetakse otsuse eelnõule vastu hääletanuks.
Hääletustulemuste kohta koostab juhatus koosoleku protokolli asendava
hääletusprotokolli, mis peab muuhulgas sisaldama vastuvõetud otsuseid koos
hääletustulemustega, näidates nimeliselt ära kõik otsuse poolt hääletanud Föderatsiooni
liikmed. 14 päeva möödumisel vastamise tähtajast peab protokoll olema liikmetele
kättesaadav. Liikmel on õigus saada hääletusprotokolli või selle osa ärakirja
Osa II Juhatus
4.18. Föderatsioonil on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Föderatsiooni juhatuse
liikmete alammäär on 2 ja ülemmäär 7. Üks juhatuse liikmetest valitakse Föderatsiooni
üldkoosoleku poolt Föderatsiooni presidendiks, kes korraldab juhatuse tegevust.
Föderatsiooni juhatuse liikmete volituste tähtaeg on neli aastat. Juhatuse liige peab
olema teovõimeline füüsiline isik. Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik tema nõusolek.
Juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul. Juhatuse liige osutub valituks, kui ta kogub
häälteenamust Föderatsiooni liikmete häältest.
4.19. Juhatuse liikme võib üldkoosoleku otsusega tagasi kutsuda kohustuste olulisel
määral täitmata jätmise või võimetuse korral Föderatsiooni tegevust juhtida või mõnel
muul mõjuval põhjusel. Juhatuse liige võib tagasi astuda enne tähtaega isikliku avalduse
alusel. Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekus
juhatuse liikmete valimise korra alusel. Juhatuse liikmetel on õigus saada oma töö eest
tasu. Tasu suurus ja tasustamise kord määratakse üldkoosoleku otsusega.
4.20. Juhatus peab andma Föderatsiooni liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja
esitama nende nõudmisel vastava aruande. Juhatus korraldab Föderatsiooni liikmete
arvestuse ning on kohustatud esitama registripidajale andmeid Föderatsiooni liikmete
arvu kohta.
4.21. Juhatuse liikmed, kes on oma kohustuste rikkumisega tekitanud Föderatsioonile
kahju, vastutavad tekitatud kahju hüvitamise eest solidaarselt. Juhatuse liige vabaneb
vastutusest, kui ta tõendab, et on oma kohustusi täitnud juhatuse liikmelt tavaliselt
oodatava hoolsusega. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis
aastat.
4.22. Juhatus võtab vastu otsuseid Föderatsiooni juhtimise küsimustes.
Juhatuse pädevusse kuuluvad:
4.22.1. Föderatsiooni üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
4.22.2. kinnisvara käsutamine üldkoosoleku otsusel ja selles otsuses ettenähtud
tingimistel;
4.22.3. liitudesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine;
4.22.4. Föderatsiooni tegevuskavade ja eelarve koostamine, esitamine üldkoosolekule;
4.22.5. Föderatsiooni komisjonide ja institutsioonide juhtide nimeline kinnitamine;
4.22.6. suhete korraldamine teiste organisatsioonide ja avaliku sektori
institutsioonidega;
4.22.7. sümboolikakavandite ning statuutide kinnitamine;
4.22.8. Föderatsiooni võistluste ja ürituste kalendri, võistlustejuhendite ja eelarvete,
koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude
kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste
lahendamine;
4.22.9. kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle
võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine;
4.22.10. Föderatsiooni raamatupidamise korraldamine ja majandusaasta aruande
koostamine;
4.22.11. muud ülesanded, mis põhikirjaga ei ole antud üldkoosoleku pädevusse.
4.23. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatus vastavalt vajadusele kuid mitte
harvemini kui üks kord kvartalis. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus
osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
4.24. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt
hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.
4.25. Juhatuse koosolek protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ja
protokolli allkirjastavad koosoleku juhataja ning protokollija.
Osa III Järelevalve
4.26. Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande
teostamiseks määrab üldkoosolek revidendi (audiitori). Järelevalve teostaja määratakse
üldkoosoleku otsuses näidatud volituste ajaks.
4.27. Järelevalvet teostav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi
kuuluda Föderatsiooni juhatusse ega töötada Föderatsioonis raamatupidajana. Juhatus
peab võimaldama revidendil (audiitoril) tutvuda kõigi revisjoni (auditi) läbiviimiseks
vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet. Revident (audiitor) koostab
revisjoni (auditi) tulemustest aruande, mis esitatakse üldkoosolekule.
5. peatükk
VAHENDID, VARA JA ARUANDLUS
5.1. Föderatsiooni vahendid ja vara moodustuvad:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
5.1.3. toetustest kohaliku omavalitsuse eelarvest;
5.1.4. riiklikest toetustest või toetustest erinevatest fondidest ja sihtasutustelt;
5.1.5. sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest ja ennustusvõistlustest;
5.1.6. klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatelt üritustelt;
5.1.7. tehingutest kinnis- ja vallasvaraga laekuvast tulust, intressitulust ning
5.1.8. muudest laekumistest.
5.2. Föderatsiooni vahendid ja vara kuuluvad Föderatsioonile ning neid kasutatakse ja
käsutatakse Föderatsiooni eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele
ning käesolevale põhikirjale.
5.3. Föderatsioon ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest,
liikmed ei kanna varalist vastutust Föderatsiooni kohustuste eest välja arvatud juhtudel,
mis on sätestatud põhikirjas.
5.4. Föderatsioon vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
5.5. Föderatsiooni majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.
5.6. Juhatus korraldab Föderatsiooni raamatupidamise vastavalt raamatupidamise
seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande ning
esitab selle üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest.
Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Föderatsioon
maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma maksudeklaratsioonid
õigusaktides sätestatud korras. Föderatsioon esitab tegevuse kohta statistilise aruande
õigusaktides ettenähtud korras.
6. peatükk
LÕPETAMINE
6.1. Föderatsiooni tegevus lõpetatakse:
6.1.1. üldkoosoleku otsuse alusel, kui Föderatsiooni tegevuse lõpetamine on lülitatud
üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on Föderatsiooni liikmetele
põhikirjas ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt
3/4 Föderatsiooni liikmetest ja selle poolt hääletab vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest
või nende esindajatest;
6.1.2. pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et Föderatsioonil on
vähem vara kui võetud kohustusi;
6.1.3. Föderatsiooni liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
6.1.4. sundlõpetamise korras kohtuotsusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel
seaduses sätestatud juhtudel;
6.2. Föderatsiooni lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
Likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosoleku otsusega ei ole ette nähtud teisiti.
Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerijate määramisel ja
tagasikutsumisel rakendatakse käesolevas põhikirjas juhatuse liikmete määramiseks ja
tagasikutsumiseks kehtestatud korda. Likvideerijatel on Föderatsiooni juhatuse õigused
ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise olemusega. Likvideerijatel on õigus
esindada Föderatsiooni ainult ühiselt.
6.3. Likvideerijad lõpetavad Föderatsiooni tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara
ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad võivad teha ainult tehinguid, mis on
vajalikud Föderatsiooni likvideerimiseks. Likvideerijad avaldavad viivitamata teate
Föderatsiooni likvideerimismenetlusest ametliku väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Teada olevatele võlausaldajatele peavad likvideerijad saatma likvideerimisteate.
Likvideerimisteates tuleb märkida, et võlausaldajatel tuleb esitada oma nõuded kahe kuu
jooksul teate avaldamisest.
6.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist või tagamist ja nõuet mitteesitanud
teadaolevate võlausaldajate raha hoiustamist kuulub allesjäänud vara üleandmisele
tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud
ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
6.5. Föderatsiooni lõppemisel kustutatakse Föderatsioon registrist Föderatsiooni
likvideerijate avalduse põhjal. Kui Föderatsioon likvideerimise lõppemisel ei esitata
avaldust selle kustutamiseks registrist, on registripidajal õigus Föderatsioon registrist
kustutada.
7. peatükk
ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
7.1. Föderatsioon võib ühineda teise föderatsiooniga üldkoosoleku otsuse alusel, kui
Föderatsiooni ühinemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest
on Föderatsiooni liikmetele põhikirjas ettenähtud korras teatatud, üldkoosolekul osaleb
või on esindatud vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest ja selle poolt hääletab vähemalt
3/4 Föderatsiooni liikmetest või nende esindajatest. Ühendatav Föderatsioon loetakse
lõppenuks. Ühinemine toimub likvideerimismenetluseta. Föderatsioon võib ühineda ainult
mittetulundusühinguna tegutseva föderatsiooniga.
7.2. Föderatsioon võib jaguneda jaotumise või eraldumise teel üldkoosoleku otsuse
alusel, kui Föderatsiooni jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva
punktina, sellest on Föderatsiooni liikmetele põhikirjas ettenähtud korras teatatud,
üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest ja selle poolt
hääletab vähemalt 3/4 Föderatsiooni liikmetest või nende esindajatest.
7.3. Jaotumisel annab jagunev Föderatsioon oma vara üle omandavatele
Föderatsioonidele.
7.4. Jaotumisel loetakse jagunev Föderatsioon lõppenuks.
7.5. Jagunemine toimub ilma likvideerimismenetluseta. Föderatsioon saab jaguneda
ainult mittetulundusühingutena tegutsevateks Föderatsioonideks ning osaleda ainult
mittetulundusühinguna tegutseva Föderatsiooni jagunemisel.
Föderatsiooni põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 12. märtsil 2023 a. Tallinnas.